ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Το «ΙΔΡΥΜΑ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ» προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων, διάρκειας εκάστης ενός (1) έτους, οι οποίες θα χορηγηθούν στους επιλεχθέντες νέους σε τρεις (3) δόσεις.

Η κάθε οικονομική ενίσχυση θα είναι ύψους δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000€).

Ειδικότερα δε, για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 θα χορηγηθεί: Α) μία (1) οικονομική ενίσχυση σε έναν απόφοιτο Λυκείου της Επικράτειας, που θα επιτύχει την εισαγωγή του σε κάποιο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 (πρωτοετής φοιτητής) και Β) μία (1) οικονομική ενίσχυση σε έναν (1) φοιτητή, που ήδη σπουδάζει σε κάποιο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακός φοιτητής).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων νέων είναι οι κάτωθι:

Α) να είναι Έλληνες υπήκοοι, ορφανοί τουλάχιστον από έναν (1) γονέα, απόφοιτοι των Λυκείων της Επικράτειας, που έχουν επιτύχει την εισαγωγή τους σε κάποιο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (πρωτοετείς φοιτητές), καθώς επίσης και φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακοί φοιτητές).

Β) να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την έναρξη και τη συνέχιση των σπουδών τους.

Γ) να έχουν και να διατηρούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης επίδοση βαθμού τουλάχιστον 6,5.

Δ) να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφόσον κληθούν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο info@simvolipatera.gr την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά εντός των κάτωθι προθεσμιών:

Α) μέχρι την 15η-09-2023, για την οικονομική ενίσχυση, η οποία θα χορηγηθεί σε έναν απόφοιτο Λυκείου της Επικράτειας, ο οποίος θα επιτύχει την εισαγωγή του σε κάποιο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 (πρωτοετής φοιτητής),

Β) μέχρι την 31η-07-2023, για την οικονομική ενίσχυση, η οποία θα χορηγηθεί σε έναν (1) φοιτητή, ο οποίος ήδη σπουδάζει σε κάποιο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακός φοιτητής).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός των ανωτέρω προθεσμιών οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής:

1) Αίτηση ενδιαφέροντος (κάντε κλικ εδώ).

2) Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός τριμήνου.

3) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του αποβιώσαντα γονέα.

4) Απολυτήριο Λυκείου.

5) Βεβαίωση εγγραφής από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) φοίτησης.

6) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα του εν ζωή γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια μέχρι την ενηλικίωσή του και του ιδίου του ενδιαφερομένου, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής. Τα εισοδήματα θα υπολογισθούν με βάση το μεγαλύτερο μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος. Να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπ΄ όψιν και τυχόν αυτοτελή φορολογούμενα ποσά.

7) Αναλυτική βαθμολογία από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) φοίτησης για τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την οικονομική ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε έναν (1) φοιτητή, ο οποίος ήδη σπουδάζει σε κάποιο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακός φοιτητής).

8) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: α) δεν λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Ίδρυμα / Κληροδότημα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων υπερβαίνουν τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν κληρώσεως.

Οι επιλεχθέντες δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το Ίδρυμα σε περίπτωση αλλαγής σχολής φοίτησης, καθώς και σε διακοπής της φοίτησης για οποιονδήποτε λόγο.

Πριν την χορήγηση κάθε μίας (1) εκ των τριών (3) δόσεων που θα καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις, οι επιλεχθέντες θα πρέπει να προσκομίζουν στο Ίδρυμα πρόσφατη βεβαίωση σπουδών και εκ νέου αναλυτική βαθμολογία, που να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μαθημάτων μέχρι και την τελευταία εξεταστική περίοδο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτοί εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210 6859985, στέλνοντας email στο info@simvolipatera.gr