Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Το ίδρυμα κοινωφελούς σκοπού με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ – Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ» πιστό στο όραμα του ιδρυτή του, Γεωργίου Αθ. Σκούρα, και πάντοτε εντός των πλαισίων της εκτέλεσης των σκοπών του, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στη σχετική έγκριση της συστάσεώς του (ΦΕΚ 2343 τ. Β΄) αποφασίζει τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αδύναμους οικονομικά νέους, ορφανούς από τουλάχιστον έναν (1) γονέα, Ελληνικής υπηκοότητας, απόφοιτους Λυκείου της Επικράτειας και φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακοί φοιτητές), οι οποίοι δεν διαθέτουν τα αναγκαία οικονομικά εχέγγυα, με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των στόχων διαβίωσης, μόρφωσης και εκπαίδευσής τους.
Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι πρέπει:
  1. Να είναι Έλληνες κατά το γένος, ορφανοί από τουλάχιστον έναν (1) γονέα.
  2. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της Επικράτειας ή φοιτητές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας (προπτυχιακοί φοιτητές).
  3. Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και ο γονέας τους, εάν υπάρχει, επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
  4. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.
  5. Να υποβάλλουν στο ίδρυμα βεβαίωση σπουδών και αναλυτική βαθμολογία του αμέσως προηγούμενου έτους.
  6. Να ενημερώνουν άμεσα το ίδρυμα σε περίπτωση αλλαγής σχολής ή διακοπής φοίτησης για οποιονδήποτε λόγο.

Οι επιλεγόμενοι για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων που έχουν επιτύχει σε Ανώτατη Σχολή πρέπει απαραιτήτως να έχουν και να διατηρούν καθ’όλη τη διάρκεια της χορήγησης σε αυτούς της οικονομικής ενίσχυσης, επίδοση βαθμού τουλάχιστον 6,5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών των επιλεγομένων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και να αξιώνει από αυτούς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσής τους. Η μη υποβολή των ζητηθέντων αποδεικτικών αυτών στοιχείων συνεπάγεται τη διακοπή της χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης (οριστική ή προσωρινή).

Η διάρκεια της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης είναι μονοετής. Οι δικαιούχοι, μετά τη λήξη του έτους, έχουν τη δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεως, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις και αξιολογηθούν εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του χρόνου των σπουδών που καθορίζεται από κάθε σχολή.